MAWIDENT

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych PT Pacjentów w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez Karinę Czernów, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAWIDENT - Indywidualna Praktyka Lekarska Karina Czernów, NIP: 9581386944.

 1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest: Karina Czernów, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAWIDENT - Indywidualna Praktyka Lekarska Karina Czernów, w Gdyni, ul. Strzelców 11 B 4, NIP: 9581386944, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pacjenta.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pacjenta przez Administratora, Pacjent może kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@mawident.pl

 

 

 1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Weryfikacja danych przed świadczeniem usług zdrowotnych

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej i udzielanie informacji o stanie zdrowia Pacjenta osobom upoważnionym przez Pacjenta.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Przekazywanie, na życzenie Pacjenta, informacji o terminach wizyt (z wyłączeniem informacji o stanie zdrowia), telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Prowadzenie działalności gospodarczej; w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 1. Dane osobowe Pacjenta będą udostępniane innym odbiorcom, w tym:
 2. - podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem,
 3. - osobom upoważnionym przez Pacjenta.


 1. Korzystanie z usług Administratora jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Administrator ma obowiązek wykonywania zabiegów oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, co wiąże się z przetwarzaniem danych Pacjenta, w tym również danych dotyczących zdrowia. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową wykonania badania. Obowiązek przetwarzania danych Pacjenta wynika również z przepisów dotyczących działalności gospodarczej; brak danych może uniemożliwić np. wystawienie faktury albo rachunku dla Pacjenta.

 

Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail nie jest niezbędne, lecz umożliwia zawiadomienie dotyczące terminu wizyty.

 1. Pacjent ma prawo do żądania od Administratora:
 2. - dostępu do swoich danych osobowych,
 3. - sprostowania swoich danych osobowych,
 4. - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. - przenoszenia danych,
 6. - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie podanego uprzednio numeru telefonu lub adresu e-mail. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail na adres: kontakt@mawident.pl 1. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych) przetwarzanie jest dopuszczalne przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.